LOGIN

NEWS


20192018201720162015201420132012201120102009200620042003All years

18 Sponsorships

2016

WMC-2016 12

FLOGEN has co-sponsored 24th Mining Congress, October 18-21, 2016, Rio de Janeiro, Brazil www.wmc2016.org.br/default2.asp

FLOGEN has co-sponsored ABM Week: September 27-29, 2016, Rio de Janeiro, Brazil www.abmbrasil.com.br/abmweek2016

To be updated